0 pozycja - 0,00zł 0

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI AGATAZAJACFITNESS.PL 

 

§1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Administratorem strony https://agatazajacfitness.pl/ jest: Agata Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Zając – Fitness z siedzibą przy ul. ul. Lipowa nr 18-22, lok. 29, 62-800 Kalisz, NIP: 6681923311 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: adres e-mail: kontakt@agatazajacfitness.pl, numer telefonu: 730 807 157.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności. 
 3. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane. 
 5. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. firmie księgowej, informatycznej, graficznej, kancelariom prawnym, itd. urzędom np. urzędowi skarbowemu – w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

§2 DEFINICJE

Administrator – Agata Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Zając – Fitness z siedzibą przy ul. ul. Lipowa nr 18-22, lok. 29, 62-800 Kalisz, NIP: 6681923311 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.

Strona– strona internetowa, blog i sklep internetowy znajdujące się pod adresem: https://agatazajacfitness.pl/.     

§3 ZASADY PRZETWARZANIA

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, wiązać się będzie z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.
 2. Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). 
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w związku z zamówieniem, w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), prowadzenia dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. 
 5. Użytkownik może korzystać z funkcji portali społecznościowych Administratora, takich jak: Facebook, Instagram. Może się to wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów tych portali. 
 6. Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które użytkownik sam poda (za wyjątkiem – w pewnych sytuacjach – danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies.
 7. Użytkownik ma prawo do: 
  • dostępu do treści jego danych, 
  • do przenoszenia danych, 
  • poprawiania danych, 
  • sprostowania danych, 
  • usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
  • ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej, 
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, 
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej – do państw trzecich. Jednakże dostawcy usług korzystają ze standardowych klauzul umownych w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie.
 9. Dane Użytkownika będą przechowywane:
  • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów czy Użytkowników,
  • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
  • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
  • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.
 10. Dane osobowe Użytkownika nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

§4 PODMIOTY PRZETWARZAJĄCE 

Administrator udostępnia dane Użytkownika podmiotom świadczącym dla Administratora usługi:

  1. księgowe;
  2. serwer/ Hosting;
  3. informatyczne i programistyczne;
  4. prawne;
  5. graficzne;
  6. systemowi do wysyłki newslettera;

a także innym podwykonawcom. 

§5 COOKIES I LOGI SERWERA

 1. W ramach Strony, używamy następujących plików cookies:
  • Wbudowany kod Google Analytics
  • Wtyczki kierujące do social mediów oraz kanału YouTube
  • system do wysyłki i zapisu na newsletter Mailerlite – system ten służy do przesyłania wiadomości marketingowych, ofertowych związanych z działalnością Administratora. Użytkownik może zapoznać się z polityką prywatności Mailerlite, która znajduje się pod adresem: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy
 2. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności każdego z powyższych dostawców.
 3. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 4. Podczas pierwszego wejścia na Stronę Użytkownik musi wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. 
 5. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 6. Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 7. Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika. 

§ 6. FORMULARZE

Na Stronie znajdują się formularze, które Użytkownik musi uzupełnić, jeżeli chce skorzystać z:

 1. formularza kontaktowego – wówczas uzupełnia formularz imieniem i adresem e-mail. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody;
 2. formularza zapisu do newslettera – wówczas Użytkownik uzupełnia formularz imieniem i adresem e-mail. Dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub ustania celu biznesowego;
 3. formularza zakupowego – związany z dokonaniem zakupu produktu w sklepie internetowym znajdującym się na Stronie Administratora, a także zgłoszeniem reklamacji czy zwrotu towaru. Użytkownik wskazuje w nim takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania.

Data aktualizacji Polityki prywatności: 08.04.2024 r.