0 pozycja - 0,00zł 0

Regulamin zakupu obozu fitness

REGULAMINU ZAKUPU OBOZU FITNESS

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin obozu fitness, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady uczestnictwa w obozie fitness organizowanym przez Agatę Zając – Fitness.
 2. Klientka chcąc dokonać zakupu miejsca na Obozie fitness, jest zobowiązana do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem Zamówienia oraz zapoznania się z formularzem Umowy uczestnictwa w Obozie fitness.
 3. Do korzystania z witryny sklepu internetowego i dokonania zakupu miejsca na Obozie fitness niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  3. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;
  4. dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klientka).
 4. Organizator informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu internetowego i oferowanych w nim produktów było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzegając jednocześnie, że ze względów technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego i publikacji elektronicznych,
 5. Klientka może uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: agatazajac12345@gmail.com.

§ 2 DEFINICJE

 1. Klientka – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientką Sklepu jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Obozu fitness, sporządzony i stosowany przez Organizatora, opisujący zasady i warunki zakupu miejsca na Obozie fitness poprzez Sklep internetowy Organizatora.
 3. Obóz fitness – oznacza usługę, w ramach której są świadczone treningi sportowe oraz inne zajęcia sportowe i rozrywkowe w miejscu i czasie wskazanym przez Organizatora.
 4. Hotel – Hotelu Odpocznia Resort i Las w miejscowości Jaracz, Piłka – Młyn 1, woj. wielkopolskie.
 5. Organizator – oznacza: Agata Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Zając – Fitness z siedzibą przy ul. ul. Lipowa nr 18-22, lok. 29, 62-800 Kalisz, NIP: 6681923311 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: adres e-mail: agatazajac12345@gmail.com, numer telefonu: 730 807 157. Organizator jest jednocześnie Sprzedawcą.
 6. Uczestniczka – Klientka, która dokonała zakupu miejsca na Obóz fitness.
 7. Sklep internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://agatazajacfitness.pl/.
 8. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu, którym jest miejsce na Obozie fitness zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientką za pośrednictwem Sklepu.
 9. Umowa uczestnictwa – umowa uczestnictwa w Obozie fitness.
 10. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 11. Zamówienie – forma zlecenia przez Klientkę przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 12. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 13. Płatność – opłacenie Produktu.
 14. Operator płatności – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 186, KRS 0000274399.
 15. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 3 OBÓZ FITNESS

 1. Klientka dokonuje zakupu miejsca gwarantującego udział w Obozie fitness w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: https://agatazajacfitness.pl/.
 2. Obóz fitness odbędzie się w terminie 23.06.2023 r. – 25.06.2023 r. w Hotelu Odpocznia Resort i Las w miejscowości Jaracz, Piłka – Młyn 1, woj. wielkopolskie.
 3. Obóz fitness obejmuje treningi sportowe o różnym stopniu intensywności dostosowanym do możliwości Uczestniczek.
 4. Program Obozu fitness wraz z jego harmonogramem znajduje się w załączniku nr. 1 Regulaminu wraz z Umową uczestnictwa w Obozie fitness, którą Uczestniczka jest zobowiązana podpisać i dostarczyć do Organizatora po przybyciu na Obóz fitness.
 5. Organizator zastrzega możliwość zmiany planu poszczególnych dni harmonogramu Obozu fitness, jednakże nie będą miały one wpływu na całościowy zakres Obozu fitness i nie będą powodowały zmiany ceny czy jakości usług wchodzących w skład Obozu fitness.
 6. Pokoje w Hotelu są dwuosobowe. Dobór Uczestniczek w pokojach następuje losowo. Jeżeli Uczestniczka ma specjalne życzenie dotyczące pokoju (w zakresie dobrania drugiej konkretnej Uczestniczki do jej pokoju), powinna o tym poinformować Organizatora w wiadomości mailowej.
 7. Uczestniczka po dokonaniu zakupu miejsca na Obozie fitness, jest zobowiązana do podania informacji na temat swojego stanu zdrowia – w zakresie doboru diety i wskazania ewentualnych przeciwwskazań oraz rozmiaru celem doboru stroju.
 8. Uczestniczka po dokonaniu zakupu miejsca na Obozie fitness zawiera z Organizatorem umowę na uczestnictwo w Obozie fitness. Formularz Umowy uczestnictwa w Obozie fitness znajduje się w załączniku nr 2 Regulaminu.
 9. Podpisaną umowę Uczestniczka przekazuje Organizatorowi lub upoważnionej przez niego osobie po przybyciu na Obóz fitness, pierwszego dnia.
 10. Do umowy Uczestniczka jest zobowiązana dołączyć zaświadczenie od lekarza, że nie żadnych przeciwwskazań medycznych do udziału w Obozie fitness. Zaświadczenie powinno zawierać co najmniej sformułowanie: „Zaświadcza się, że Pani (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania) nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i udziału w Obozie fitness”.
 11. Uczestniczka oświadcza, że świadomie podejmuje decyzje o uczestnictwie w Obozie fitness na własną odpowiedzialność.
 12. Uczestniczka jest zobowiązana posiadać strój i obuwie sportowe, tj.:
  1. buty sportowe do zajęć wewnątrz na sali ćwiczeń,
  2. buty sportowe do zajęć na zewnątrz,
  3. odzież do zajęć wewnątrz na sali ćwiczeń,
  4. odzież do zajęć na zewnątrz,
  5. odzież i buty na wyprawę kajakową.
 13. Uczestniczka jest zobowiązana przestrzegać zaleceń Organizatora lub innej wyznaczonej przez niego osoby, a także zasad bezpieczeństwa podczas Obozu fitness.
 14. Uczestniczka jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem Hotelu i przestrzegania zasad w nim panujących.
 15. Uczestniczka odpowiada za wszelkie spowodowane uszkodzenia powstałe w trakcie trwania Obozu fitness dotyczące zarówno Hotelu jak i sprzętu udostępnionego przez Organizatora.
 16. W razie niedostosowania się Uczestniczki do zaleceń Organizatora, zaleceń lekarskich lub w sytuacji, kiedy Uczestniczka narusza zasady bezpieczeństwa lub swoim zachowaniem utrudnia przeprowadzenie zajęć czy przeszkadza w sposób rażący innym Uczestniczkom, Organizator ma prawo nie dopuścić jej do dalszego udziału w Obozie fitness.
 17. Uczestniczka ma zakaz spożywania w czasie trwania Obozu fitness alkoholu, a także zażywania środków odurzających, środków uspokajających i innych substancji uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć w sposób bezpieczny.
 18. Organizator dokłada wszelkiej staranności, by Uczestniczka uzyskała założone cele treningowe, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ich osiągnięcie.
 19. Organizator odpowiada za należytą staranność przeprowadzanych zajęć w podczas Obozu Fitness, jednak z uwagi na indywidualne predyspozycje Uczestniczek nie bierze odpowiedzialności za efekty przez nie osiągnięte.

§4 ZAKUP MIEJSCA NA OBOZIE FITNESS

 1. Klientka po zapoznaniu się z Regulaminem, formularzem Umowy uczestnictwa w Obozie fitness oraz opisem Obozu fitness powinna użyć przycisku „Kup teraz”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie Klientka ma możliwość wpisania kodu kuponu, jeżeli taki posiada w sekcji „Kod kuponu”. Po kliknięciu w przycisk „Wykorzystaj kupon”, cena ulegnie odpowiedniemu obniżeniu.
 3. Następnie Klientka dokonuje logowania się do swojego Konta Klienta w Sklepie lub dokonuje rejestracji Konta Klienta.
 4. Następnie po kliknięciu „Przejdź do płatności” Klientka wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) adres, numer telefonu, adres e-mail.
 5. Klientka może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia w sekcji „Informacje dodatkowe”.
 6. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klientka jest obowiązana zaakceptować Regulamin.
 7. Klientka korzysta z formy płatności w postaci przelewu elektronicznego, którego operatorem jest PayU.
 8. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klientka klika w przycisk „Kupuję i płacę”.
 9. Jeżeli Klientka korzysta z opcji płatności ratalnej, opisanej w paragrafie 5 Regulaminu, kontaktuje się z Organizatorem za pośrednictwem wiadomości mailowej pod adresem: agatazajac12345@gmail.com. Organizator przekazuje Klientce niezbędne informacje celem dokonania płatności ratalnej w tym numer rachunku bankowego oraz fakturę.
 10. Po opłacenia Zamówienia, Klientka otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientką a Sprzedawcą, a także rachunek lub fakturę na życzenie.
 11. Do potwierdzenia zostaje dołączona Umowa uczestnictwa w Obozie fitness.

§5 CENA OBOZU FITNESS

 1. Cena Obozu fitness wynosi 2 290,00 zł i stanowi cenę brutto.
 2. Cena zawiera:
  1. 3 dni, 2 noce w Hotelu Odpocznia Resort i Las.
  2. Nocleg w komfortowych dwuosobowych pokojach z łazienką.
  3. Bufetowe śniadania, lunche oraz kolacje.
  4. Codzienne treningi pod okiem Agaty Zając i zaproszonych innych instruktorów.
  5. Dodatkowe aktywności i atrakcje m.in. wykład, warsztaty, spływ kajakowy, relaks nad jeziorem.
  6. Pakiet powitalny plus przedpremierowy prezent niespodzianka!
  7. Ubezpieczenie NNW dla Uczestniczek.
 3. Klientka może skorzystać z opcji płatności ratalnej za miejsce na Obozie fitness, wówczas dokonuje wpłaty zadatku w wysokości 1290,00 zł. Druga rata płatna jest do 9 czerwca 2023 r. przelewem na rachunek bankowy Organizatora.
 4. Wpłata zadatku powinna nastąpić w terminie do 3 dni roboczych od momentu dokonania zakupu miejsca na Obozie fitness. Brak wpłaty powoduje anulowanie zakupu i tym samym rezerwacji miejsca na Obozie fitness, a Umowa ulega rozwiązaniu.

§6 REKLAMACJE

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientki będącej Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Organizator jest odpowiedzialny względem Klientki za wady Produktu, jakim jest Obóz fitness, w szczególności te polegające na jego niezgodności z Regulaminem i opisem.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klientkę o dalszym postępowaniu.
 5. Klientka może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to warunek konieczny.

§7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientki będącej Konsumentem oraz Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta.
 2. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w myśl którego:
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

Klientce nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

§8 WYPOWIEDZENIE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Uczestniczka po zakupie miejsca na Obozie fitness ma prawo rozwiązać Umowę uczestnictwa w Obozie fitness z zachowaniem 5-dniowego okresu wypowiedzenia, składając wypowiedzenie na adres mailowy Organizatora.
 2. W przypadku niemożliwości dalszego wykonywania Umowy uczestnictwa z przyczyn niezawinionych przez Uczestniczkę, w szczególności z uwagi na stan zdrowia uniemożliwiający dalsze uczestnictwo w Obozie fitness, Organizator zwróci Uczestniczce proporcjonalną wartość niewykorzystanych z zajęć i treningów Obozu fitness.
 3. Jeżeli wypowiedzenie następuje bez ważnego powodu, Organizator uprawniony jest do zatrzymania 50% wpłaconej całości ceny Obozu fitness, a w przypadku płatności ratalnej – do zatrzymania wpłaconego zadatku.
 4. Organizator ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. gdy Uczestniczka narusza postanowienia Umowy uczestnictwa w Obozie fitness,
  2. gdy Uczestniczka swoim zachowaniem narusza zasady bezpieczeństwa lub swoim zachowaniem utrudnia przeprowadzenie zajęć czy przeszkadza w sposób rażący innym Uczestniczkom,
  3. gdy opóźnia się w uiszczeniu płatności w przypadku płatności ratalnej.

§9 DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Agata Zając prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agata Zając – Fitness z siedzibą przy ul. ul. Lipowa nr 18-22, lok. 29, 62-800 Kalisz, NIP: 6681923311 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Z Administratorem można kontaktować się elektronicznie e-mail: agatazajac12345@gmail.com, telefonicznie: 730 807 157   lub pisemnie na adres Administratora.
 3. Administrator Danych Osobowych niniejszym informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 4. Podanie przez Klientkę danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia Umowy i zakupu miejsca na Obozie fitness i realizacji pozostałych celów.
 5. Dane osobowe Klientki przetwarzane są przez czas niezbędny do realizowania niniejszej Umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, wypełniania obowiązków prawnych oraz do czasu cofnięcia swojej zgody.
 6. Ponadto dane osobowe Klientki są przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu realizacji Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  4. w celu obrony przed roszczeniami i rozpatrzenia reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  5. w celu archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  6. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 7. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą zostać także powierzone innym podmiotom, w zakresie, w jakim jest to konieczne np. trenerzy oraz instruktorzy Obozu fitness, Hotel, laboratoria, kancelarie prawne, biura rachunkowe. Możemy też być zobowiązani do udostępnienia danych na podstawie przepisów prawa.
 8. Klientka ma prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  5. cofnięcia zgody bez wpływu na zgodność wcześniej dokonanego przetwarzania,
  6. przenoszenia danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie zgody lub w celu zawarcia lub wykonywania umowy,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Jeżeli chce Klientka skorzystać ze swoich praw, np. w celu cofnięcia zgody prosimy o kontakt elektroniczny e-mail: agatazajac12345@gmail.com.
 10. W związku z faktem, że korzystamy z zewnętrznych dostawców różnych usług np. Google, Microsoft, Pani dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub poza obszar EOG. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych, m.in. poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską.
 11. Dane osobowe Klientki nie będą profilowane w rozumieniu RODO.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Organizatora.
  2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
  3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Organizator deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
  4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Klientką, która jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Organizatorem a Klientką, która nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
  6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientką a Sprzedawcą,
   3. bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
   4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
   5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2023 r.

Załącznik nr 1 – HARMONOGRAM OBOZU FITNESS
Załącznik nr 2 – UMOWA UCZESTNICTWA W OBOZIE FITNESS