0 items - 0,00zł 0

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL agatazajacfitness.pl , zwanego dalej „Sklepem”.
  2. Sklep prowadzony jest przez Agatę Zając prowadzącą działalność pod firmą Agata Zając – Fitness, z siedzibą w Kaliszu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 6681923311, oraz REGON: 387166054 zwaną dalej „Przedsiębiorcą”.
  3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@agatazajacfitness.pl
  4. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
 2. Zakres działalności Sklepu
  1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet.
  2. Oferowanymi w Sklepie towarem są:
   produkty elektroniczne w postaci m.in. e-book (książka elektroniczna) zwane dalej: „Produkt”
 3. Wymogi techniczne
  Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  a) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  b) dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;c) prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player;d) dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient);
 4. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i oferowanych w nim produktów było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzegając jednocześnie, że ze względów technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego i publikacji elektronicznych,
 5. Klient może uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@agatazajacfitness.pl.
 6. Zasady dokonywania zakupów
  1. Dla dokonania zakupu Produktu jest wymagana rejestracja w Sklepie.
  2. Informacje podane na stronie Sklepu, w tym informacje o Produktach, a w szczególności jego opis, rozmiary oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
  3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
   • opis Produktu;
   • łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami;
   • o sposobie i terminie zapłaty.
  4. Składanie zamówienia odbywa się poprzez formularz w podsumowaniu listy zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
   • imię i nazwisko lub nazwa firmy
   • adres email
   • numer telefonu
   • dane adresowe do wysyłki
  5. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
  6. Ceny podawane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Wskazane ceny obejmują podatek VAT. Cena widoczna w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia obejmuje koszty przesyłki zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
  7. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad.
  8. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
   • potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;
   • Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
   • w przypadku niedostępności Produktu objętego zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
  9. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
  10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
   • PayU
  11. Aby dokonać zakupu Klient musi być zalogowany.
  12. Klient dokonuje zakupu poprzez wybór Produktu i kliknięcie okna “Kup kurs”, po którym następuje przeniesienie do koszyka.
  13. Klient dokonuje płatności przez PayU. Zautoryzowanie płatności wymaga wskazania danych Klienta.
  14. Klient ma dostęp do kursu natychmiast po prawidłowej autoryzacji zlecenia zapłaty przez system PayU
  15. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  16. Obie strony umowy mają prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy zobowiązania w terminie ściśle określonym.
  17. Po zakupie użytkownik dostanie maila, aby zalogować się do swojego konta, pobrać plik zawierający e-book i przejść do kursu.
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Agatę Zając 62-800 Kalisz ul. Lipowa 18-22/29 NIP 6681923311 danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
  2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych swoich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z 2002 r. Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) i ich powierzenie podmiotowi trzeciemu w celu przekazywania Klientowi materiałów reklamowych oraz informacji o akcjach promocyjnych, marketingowych i prowadzącym sklep internetowy.Administratorem danych osobowych jest Agata Zając 62-800 Kalisz ul. Lipowa 18-22/29 NIP 6681923311
 8. Prawa własności intelektualnej
  1. Przedsiębiorca poucza niniejszym Kupującego, że Produkt oraz treści w nim zawarte, oferowane w Sklepie, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe oraz wideo wchodzące w skład Produktu objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Przedsiębiorcy.
  2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, będą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 9. Reklamacje
  1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.).
  2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (towar) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (towar) jest niezgodna z umową, jeżeli:
   • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
   • nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
   • nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
   • została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
  3. Reklamacje dotyczące zamówionych towarów mogą być składane drogą mailową na adres kontakt@agatazajacfitness.pl.
  4. Wnosząc reklamację, Klient zobowiązany jest do podania następujących danych:
   1. imię i nazwisko Klienta,
   2. adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (numer zamówienia, datę transakcji),
   3. przyczynę reklamacji,
   4. dane kontaktowe.
  5. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
  6. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
  8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
  9. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
  10. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
  11. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta towar wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
 10. Odstąpienie od umowy
  1. W myśl Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Klient będący konsumentem uprawniony jest do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy t.j, w momencie wysłania produktu na adres email Kupującego. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie należy złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony tutaj.
  2. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   • zawartej w drodze aukcji publicznej;
   • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu towaru pokrywa Klient.
  4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
  5. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
  6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Towaru (rzeczy) lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego towaru w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  7. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (towaru) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz. U. 2014 poz . 827 z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 2. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 3. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
  • Wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
  • Powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl