0 pozycja - 0,00zł 0

Regulamin

Regulamin zakupów w sklepie internetowym

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL agatazajacfitness.pl, zwanego dalej „Sklepem”.
 2. Sklep prowadzony jest przez Agatę Zając prowadzącą działalność pod firmą Agata Zając – Fitness, z siedzibą w Kaliszu, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP: 6681923311, oraz REGON: 387166054.
 3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej kontakt@agatazajacfitness.pl
 4. Powyższy adres mailowy: kontakt@agatazajacfitness.pl został także wyznaczony jako punkt kontaktowy wyznaczony przez Sprzedawcę do kontaktowania się. Za jego pośrednictwem ze Sprzedawcą mogą kontaktować się również organy państw członkowskich UE, Komisja oraz Rada Usług Cyfrowych. Komunikacja odbywa się w języku polskim.
 5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§2. Definicje

 1. Sprzedawca – Agata Zając prowadząca działalność pod firmą Agata Zając – Fitness, z siedzibą przy ul. ul. Lipowa nr 18-22, lok. 29, 62-800 Kalisz, NIP: 6681923311 zgodnie z dokumentem wygenerowanym z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Dane kontaktowe: adres e-mail:  kontakt@agatazajacfitness.pl,  numer telefonu: +48730807157.
 2. Klient/Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 
 6. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 7. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://agatazajacfitness.pl/
 8. Produkt – towar zakupiony w Sklepie, którym może być Produkt elektroniczny lub Produkt fizyczny
 9. Treść cyfrowa – produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej.
 10. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostępu do nich, lub jako usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi.
 11. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 13. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 15. Płatność – opłacenie Produktu.
 16. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 17. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 18. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 19. Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.
 20. Treść Użytkownika – dane i informacje wytwarzane i publikowane przez Użytkownika w ramach Sklepu. 
 21. Nielegalne treści – zgodnie z DSA oznaczają informacje, które same w sobie lub przez odniesienie do działania, w tym sprzedaży produktów lub świadczenia usług, nie są zgodne z prawem Unii lub z prawem jakiegokolwiek państwa członkowskiego, które jest zgodne z prawem Unii, niezależnie od konkretnego przedmiotu lub charakteru tego prawa.
 22. Akt o usługach cyfrowych (lub DSA) – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych), Dz.U. L 277 z 27.10.2022, s. 1–102).

§3. Wymogi techniczne

 1. Do korzystania z witryny sklepu internetowego, dokonywania zakupu produktów i usług oraz pobierania publikacji elektronicznych, niezbędne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia posiadającego odpowiednio skonfigurowaną i aktualną przeglądarkę internetową umożliwiającą przeglądanie stron WWW wraz z obsługą plików Cookies i skryptów Java Script oraz obsługę poczty elektronicznej;
  3. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa pod lit. b), aktualne oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player; 
  4. dostęp i połączenie z siecią Internet (wszystkie ewentualne koszty ponosi Klient).
 2. Sprzedawca informuje, że dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze sklepu internetowego i oferowanych w nim produktów było możliwe na wszystkich popularnych typach systemów operacyjnych i przeglądarek internetowych, jednakże zastrzegając jednocześnie, że ze względów technologicznych, mogą występować utrudnienia w korzystaniu ze sklepu internetowego i publikacji elektronicznych.
 3. Klient może uzyskać pomoc techniczną związaną z problemami podczas korzystania ze sklepu internetowego poprzez kontakt drogą elektroniczną na adres: kontakt@agatazajacfitness.pl.

§4. Zasady dokonywania zakupów i sposoby płatności

 1. Dla dokonania zakupu Produktu jest wymagana rejestracja w Sklepie.
 2. Informacje podane na stronie Sklepu, w tym informacje o Produktach, a w szczególności jego opis, rozmiary oraz cena, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
  • opis Produktu;
  • łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami;
  • o sposobie i terminie zapłaty.
 4. Składanie zamówienia odbywa się poprzez formularz w podsumowaniu listy zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
  • imię i nazwisko lub nazwa firmy;
  • adres email;
  • numer telefonu;
  • dane adresowe do wysyłki.
 5. Klient składa Zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu Sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
 6. Przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
 7. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą oraz potwierdzenie wyrażenia zgody na dostarczenie Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od umowy co jest równoznaczne z utratą tego prawa.
 9. Ceny podawane na stronie Sklepu są wyrażone w złotych polskich. Wskazane ceny obejmują podatek VAT. Cena widoczna w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia obejmuje koszty przesyłki zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem dostawy.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
 12. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
 13. W przypadku niedostępności Produktu objętego zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany.
 14. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
 15. W Sklepie honorowane sposoby płatności za pośrednictwem przelewu elektronicznego.
 16. Operatorem płatności jest PayU.
 17. Aby dokonać zakupu Klient musi być zalogowany.
 18. Klient dokonuje zakupu poprzez wybór Produktu i kliknięcie okna “Dodaj do koszyka”, po którym następuje przeniesienie do koszyka.
 19. Klient ma dostęp do Produktu natychmiast po prawidłowej autoryzacji zlecenia zapłaty przez system PayU.
 20. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 21. Po zakupie użytkownik dostanie maila, aby zalogować się do swojego konta, pobrać plik zawierający Produkt.
 22. Zakupy dotyczące Obozu fitness reguluje odrębny regulamin.

§5. Reklamacje

 1. Zapisy niniejszego paragrafu dotyczą Klienta będącego Konsumentem oraz Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady oraz za zgodność Produktu fizycznego z umową.
 4. Produkt fizyczny jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 5. Ponadto Produkt fizyczny, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produkty tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Produktu tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Produkt oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu fizycznego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu fizycznego odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 7. Produkt elektroniczny jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 8. Ponadto Produkt elektroniczny, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
  3. być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  4. być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu elektronicznego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 10. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 
 11. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu fizycznego.
 12. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 13. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny.

§6. Odstąpienie od umowy 

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub załącznika nr 2 Ustawy o prawach konsumenta. 
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach:  
  1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi Produktami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie;
  14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.
 7. Sprzedawca informuje Klienta, że ma możliwość wyrażenia zgody na realizację usługi przed upływem terminu na odstąpienie od umowy, co jest równoznaczne z utratą tego prawa przez Klienta. Wówczas Sprzedawca przystępuje do realizacji wybranej przez Klienta usługi za jego uprzednią zgodą. 
 8. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Produkty do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży. 
 9. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta pokrywa koszty odesłania Produktu fizycznego do Sprzedawcy. 
 10. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu fizycznego, np. uszkodzenie, poplamienie.

§7. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz w serwisie internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 2. Klient będący konsumentem ma prawo do skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), do właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej;
  2. wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
  3. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów;
  4. zwrócenia się o bezpłatną pomoc do organizacji społecznych jak np. Federacja Konsumentów ( http://www.federacja-konsumentow.org.pl/ ).
 3. Pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej mowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§8. Zbieranie, przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca, który przetwarza dane osobowe Klientów Sklepu zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Klient podaje dane osobowe w sposób dobrowolny, jednakże odmowa ich podania może uniemożliwić Sprzedawcy realizację Umowy Sprzedaży lub usługi w należyty sposób.
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów znajdują się w polityce prywatności Sklepu.

§9. Treści Użytkownika, procedura zgłoszeń

 1. Użytkownik, akceptując Regulamin zobowiązuje się działać zgodnie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami Regulaminu, w tym nie nadużywać praw, jakie zostały mu przyznane przez Sprzedawcę lub przepisy prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie Treści Użytkownika:
  1. o charakterze bezprawnym,
  2. zawierających linki,
  3. promujących konkurencję, 
  4. znieważających dotyczących rasy, poglądów politycznych, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości,
  5. zawierających wulgaryzmy,
  6. propagujących nienawiść, 
  7. naruszających dobre obyczaje,
  8. nawołujących do przemocy,
  9. naruszających prawa autorskie osób trzecich,
  10. niepotrzebnych treści reklamowych, dotyczących zbiórek, promowania produktów(spam) – nie na temat.
 2. Sprzedawca informuje, że zastrzega sobie prawo do kontrolowania i  moderowania Treści Użytkownika zamieszczonych w Sklepie. 
 3. W sytuacji, kiedy Treści Użytkownika naruszają standardy wskazane w Regulaminie, Sprzedawca  ma prawo je zablokować lub trwale usunąć ze Sklepu. 
 4. W przypadku usunięcia lub zablokowania Treści Użytkownika, Użytkownik zostaje o tym powiadomiony przez Sprzedawcę. Decyzja w tej sprawie zawiera uzasadnienie. 
 5. Użytkownik, którego Treści zostały zablokowane lub usunięte ma prawo do odwołania od decyzji Sprzedawcy na zasadach wskazanych w §10 Regulaminu.
 6. W przypadku, kiedy inna osoba uważa, że opublikowane Treści Użytkownika, naruszają standardy Regulaminu, może dokonać zgłoszenia takich Treści pod adresem: kontakt@agatazajacfitness.pl  lub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt. 
 7. Zgłoszenie zgodnie z aktem o usługach cyfrowych DSA powinno zawierać:
  1. wystarczająco uzasadnione wyjaśnienie powodów, dla których dana osoba lub dany podmiot zarzucają, że odpowiednie informacje stanowią nielegalne treści;
  2.  jasne wskazanie dokładnej elektronicznej lokalizacji informacji, takiej jak dokładny adres URL lub dokładne adresy URL, oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowe informacje umożliwiające identyfikację nielegalnych treści, stosownie do rodzaju treści i konkretnego rodzaju usługi hostingu;
  3. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres e-mail osoby lub podmiot dokonujących zgłoszenia, z wyjątkiem zgłoszenia dotyczącego informacji uznawanych za związane z jednym z przestępstw, o których mowa w art. 3–7 dyrektywy 2011/93/UE;
  4. oświadczenie potwierdzające powzięte w dobrej wierze przekonanie osoby lub podmiotu dokonujących zgłoszenia, że informacje i zarzuty w nim zawarte są prawidłowe i kompletne.
 8. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe osoby zgłaszającej, Sprzedawca przesyła potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 9. W przypadku, niepełnego lub błędnego zgłoszenia, Sprzedawca wzywa osobę zgłaszającą do uzupełnienia lub poprawienia zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia wezwania. W przypadku nieprzedłożenia poprawnego zgłoszenia w wyznaczonym terminie, Sprzedawca pozostawia je bez rozpoznania. 
 10. Sprzedawca powiadamia osobę zgłaszającą bez zbędnej zwłoki o swojej decyzji w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczy zgłoszenie, przekazując informacje na temat możliwości odwołania się od podjętej decyzji.
 11. Sprzedawca rozpatruje wszystkie zgłoszenia, które otrzymuje w ramach mechanizmów, o których mowa powyżej, oraz podejmuje decyzje w odniesieniu do Treści Użytkownika, których dotyczą zgłoszenia, w sposób terminowy, niearbitralny i obiektywny oraz z zachowaniem należytej staranności. 
 12. Sprzedawca rozpatruje zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego zgłoszenia. 
 13. Sprzedawca informuje, że w ramach rozpatrywania zgłoszeń i podejmowania decyzji, nie korzysta ze zautomatyzowanych środków. Decyzje nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. 
 14. Sprzedawca po weryfikacji zgłoszenia podejmuje decyzje, która może polegać na zablokowaniu lub usunięciu Treści Użytkownika tym samym uznając, że naruszają one standardy Regulaminu.
 15. Sprzedawca może także podjąć decyzje uznającą, że wskazane w zgłoszeniu Treści Użytkownika są zgodne z Regulaminem. 
 16. Sprzedawca powiadamia o swojej decyzji zarówno osobę zgłaszającą jak i Użytkownika zamieszczającego Treści. Decyzja Sprzedawcy zawiera uzasadnienie. 
 17. Sprzedawca informuje ponadto, że w przypadku gdy poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§10. Nielegalne Treści Użytkownika i procedura odwołania

 1. Sprzedawca może stosować następujące sankcje wobec Użytkownika, który dopuścił się naruszeń Regulaminu:
  1. tymczasowe ograniczenia w zakresie korzystania ze Sklepu,
  2. tymczasowe zawieszenie konta Użytkownika,
  3. tymczasowa blokada konta Użytkownika,
  4. trwałe usunięcia konta Użytkownika.
 2. Użytkownik lub osoba zgłaszająca mają prawo do odwołania od decyzji Sprzedawcy, o których mowa w §9 i §10 Regulaminu.
 3. Uzasadnienie decyzji Sprzedawcy musi zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. wskazanie, czy decyzja obejmuje usunięcie Treści Użytkownika, uniemożliwienie dostępu do nich, depozycjonowanie lub ograniczenie widoczności Treści Użytkownika lub zawieszenie lub zakończenie płatności pieniężnych odnoszących się do takich Treści Użytkownika albo nakłada inne środki, o których, w odniesieniu do Treści Użytkownika, oraz, w stosownych przypadkach, zakres terytorialny decyzji i okres jej obowiązywania;
  2. fakty i okoliczności, na podstawie których podjęto decyzję, w tym w stosownych przypadkach informację, czy decyzję podjęto na podstawie zgłoszenia dokonanego przez osobę zgłaszającą, czy na podstawie dobrowolnych czynności sprawdzających prowadzonych z własnej inicjatywy oraz, gdy jest absolutnie niezbędne, tożsamość zgłaszającej osoby;
  3. w stosownych przypadkach informacje na temat wykorzystania zautomatyzowanych środków podczas podejmowania decyzji, w tym informację, czy decyzję podjęto w odniesieniu do Treści Użytkownika wykrytych lub zidentyfikowanych z wykorzystaniem zautomatyzowanych środków;
  4. jeżeli decyzja dotyczy potencjalnie Nielegalnych treści, wskazanie podstawy prawnej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których na tej podstawie uznaje się dane Treści Użytkownika za Nielegalne treści;
  5. jeżeli decyzja opiera się na zarzucanej niezgodności Treści Użytkownika z Regulaminem, wskazanie podstawy umownej, na której opiera się decyzja, oraz wyjaśnienia dotyczące powodów, dla których uznaje się dane Treści Użytkownika za niezgodne z tą podstawą;
  6. jasne i przyjazne dla Użytkownika informacje na temat przysługujących odbiorcy usługi możliwości odwołania się od decyzji, w szczególności w stosownych przypadkach za pośrednictwem wewnętrznych mechanizmów rozpatrywania skarg, pozasądowego rozstrzygania sporów i sądowych środków odwoławczych.
 4. Odwołanie od decyzji Sprzedawcy, Użytkownik lub osoba zgłaszająca mogą złożyć  pod adresem: kontakt@agatazajacfitness.pl lub korzystając z formularza znajdującego się w zakładce Kontakt. 
 5. Odwołanie powinno zawierać:
  1. imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby odwołującej,
  2. opis odwołania wraz z uzasadnieniem, w szczególności ze wskazaniem dlaczego decyzja Sprzedawcy jest błędna. 
 6. Sprzedawca rozpatruje odwołania w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
 7. Odpowiedź dotycząca odwołania jest wysyłana na adres mailowy wskazany przez odwołującego.

§11. Zmiana Regulaminu

 1. Regulamin Sprzedaży wchodzi w życie z dniem 02.04.2024 r. i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn jak np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Zmiana Regulaminu nie narusza w żaden sposób praw nabytych Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

§12. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Załączniki do Regulaminu

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO